Vilken färg på papper får min häst?

 

När Du ska betäcka Ditt sto eller är på gång att köpa en häst
kan det vara bra att känna till vilken färg på registreringspapperna Din häst får.

 

Häst fallen efter ASVH-godkänd hingst

Om hästen är efter en av ASVH godkänd hingst med löst betäckningslicens kan det bli tre olika färger på registreringshandlingen; gröna, vita eller grå med raskoden 54. Vilket det blir beror helt och hållet på moderns härstamning. Är modern renrasigt halvblod, fullblod, fullblodsarab eller angloarab kommer avkomman på gröna papper. Detta innebär i praktiken att Din häst kan visas vid alla bedömningstillfällen och bli bedömd med poäng som är avelsvärderingsgrundande.

Vita papper får hästen om det i moderns stamtavla (hennes far eller morfar) finns en registrerad halvblodshingst som inte är godkänd. Denna halvblodshingst kan vara avelsvärderad (d v s genomfört bruksprov utan att bli godkänd), men behöver inte vara det. Ett krav är dock att han måste vara registrerad i ASVH så att vi med säkerhet vet att han är renrasig. Dessa vita papper är inte att förväxla med de ”gamla” vita. Under 1980- och första halvan av 1990-talet fanns det endast gröna och vita papper och allt som inte var renrasigt hamnade på vita papper. Alltså även hästar som vi idag registrerar på grå papper.

Slutligen finns det grå papper till häst fallen efter godkänd hingst. ASVH registrerar hästar på fyra olika sorters grå papper, men här gäller raskod 54, register II. Här registreras hästen om modern har helt okänd härstamning eller om hon har en härstamning som vi inte godkänner. Som exempel kan nämnas ponnyhärstamning, irländska ston med Irish Draught eller ston från de baltiska staterna som vi tyvärr har mycket svårt att verifiera härstamningen på.

Häst fallen efter avelsvärderad hingst

Med avelsvärderad hingst menas en ASVH-registrerad hingst som fullgjort sin individprövning, men som av någon anledning inte blivit godkänd, d v s den uppfyller inte de rasvisa kraven. Avkomman hamnar då på grå papper, i Grundstambok IV med raskoden 04 och i en serie som börjar på 8200, under förutsättning att det lösts betäckningsbevis för hingsten. Betäckningsbevis är motsvarande de godkända hingstarnas betäckningslicens och detta är ett måste för hingstägaren att lösa om avkommorna ska hamna i Grundstambok IV. Då förs språngrulla över de betäckta stona och man slipper DNA-analys. Om det inte görs måste modern, fadern och avkomman DNA-testas för att säkerställa härstamningen. Det finns dock ett antal avelsvärderade hingstar där hingstens härstamning gör att vi inte kan registrera dem med raskoden 04 (renrasigt halvblod) trots att modern har fullt godkänd härstamning. Dessa placeras i Register III med raskod 59. Raskod 59 står för en härstamning som inte accepteras av ASVH.

Häst fallen efter ej avelsvärderad hingst

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter är det endast tillåtet att använda en icke avelsvärderad hingst till sina egna ston. Annars betraktas det som olagligt. Om både hingsten och stoet är registrerad på gröna papper hamnar avkomman på grå papper, i Register I med raskoden 04

och en serie som börjar på 8300. Det som gäller för avkommorna är att ett betäckningsintyg måste skickas efter från ASVH och fyllas i. Även ett DNA-test måste göras på modern, fadern och avkomman där härstamningen säkerställs och skrivs ut i passet. Om hingsten eller stoet inte skulle vara ”gröna” kommer avkomman att hamna, även där, på grå papper i Register III (se ovan), under förutsättning att DNA-test utförts. Om inget DNA-test utförs hamnar avkomman även då i Register III, med helt okänd härstamning.

I Register III placeras även de importerade eller äldre hästar som antingen helt saknar härstamning eller har en härstamning som ASVH inte godkänner, till exempel irländska hästar med Irish Draught eller hästar från de Baltiska staterna. De sistnämnda raserna vet vi alldeles för lite om för att kunna godkänna dem som halvblod och det har tyvärr visat sig väldigt svårt att få fram uppgifter.

Gula papper

Nytt för i år är att hästar kan registreras på gula papper eller i Grundstambokens avdelning III. Raskoden är 54 och serien börjar på 1000. Detta är en avdelning för hästar med tävlingsprestationer i sin härstamning. Det finns hingstar med mycket goda prestationer, i kanske främst hoppning, men som har en härstamning som vi inte kan godkänna. AVN kan då ge hingsten dispens och under förutsättning att modern har ”grön” härstamning hamnar avkomman på gula papper. Det kan också vara så att fadershingsten är godkänd och att modern har något som fattas i härstamningen, men hon har visat goda resultat på tävlingsbanan. Man kan då ansöka om att få in stoet i den så kallade B-stamboken och avkommorna hamnar då på gula papper.

Vad betyder färgen på registreringshandlingen i praktiken?

Ska Din häst bara användas till tävling spelar det ingen roll om papperna är gråa eller gröna. Har Du siktet inställt på ASVHs aktiviteter (allt från fölchampionat till Breeders Trophy) är det stora skillnader. Endast hästar med gröna, vita och gula papper har tillträde till dessa aktiviteter. För fölvisningar, premieringar och unghästtester får de med grå papper (oavsett raskod) gå utom tävlan i mån av plats. Breeders Trophy-systemet är helt stängt.

Har Du ett sto som ska användas i aveln har färgen på papper betydelse även där. För att få gröna papper på avkomman måste man ha godkända hingstar i tre led, dvs far, morfar och mormors far. Varje registrering prövas individuellt så att avkomman ska hamna i rätt Grundstambok eller Register. Detta innebär (under förutsättning att avkommans fader är en godkänd hingst som löst betäckningslicens):

• Om stoet är registrerat på vita papper med den icke godkända halvblodshingsten som morfar (i andra led) kommer avkomman att få vita papper eftersom hingsten nu hamnar i tredje led.

• Om stoet är registrerat på vita papper med den icke godkända hingsten som mormors far (i tredje led), hamnar avkomman på gröna papper.

Ston registrerade på grå papper med raskoden 04 och nummerserie på 8200 resp. 8300 ska ha en fader som är renrasigt halvblod men ej godkänd. När detta sto får en avkomma hamnar halvblodshingsten (ej godkänd) i andra led vilket medför vita papper för avkomman. Även här prövas varje individ individuellt. Det kan alltså ta några år att få en avkomma som har ”tillträde” till alla sorters bedömningar och tävlingar.  

tillbaka